תקנון

ברוכים הבאים לאתר www.maliniak.com (להלן – "האתר").

השימוש או העיון באתר, בשירותיו ובשירותי צד ג’ באתר, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן. הוראות אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך (להלן – "המשתמש" או "הלקוח") לבין אריה מליניאק או אריה מליניאק אימון מנהלים בע"מ (להלן – "אריה" או "החברה"). הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו במלואם ובעיון רב. אריה שומר לעצמו את הזכות לעשות שינוי בתנאי השימוש בכל עת – ללא צורך במתן הודעה מראש – ועליך להתעדכן בשינויים אלה.

כללי
הכותרות הרשומות בתנאים אלה נועדו לנוחות הניווט בלבד ואין לתת להם כל פרשנות.
האתר בבעלות אריה מליניאק. בכל מקום בו מופיעה המילה “אתר” הכוונה היא גם ל”אריה” וההיפך.
האתר נועד לשרת את כל מי שמעוניין בתכנים שבו.
“שימוש” באתר משמעו כל פעולה הקשורה עם האתר ו/או השירותים הניתנים בו, במחשב שלך ו/או בכל מערכת ממוחשבת אחרת ו/או בכל מערכת אחרת ו/או כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, גלישה, עיון, קבלת ייעוץ ו/או מידע ו/או ידע ו/או טכניקות ו/או שיטות וביצוע כל פעולה שהיא בהסתמך על האתר. השימוש באתר מהווה אישור כי הבנת, והסכמת לתנאים ולכללים המפורטים לעיל ולהלן, וכי לא תהיה לך או למי מטעמך כל תביעה ו/או טענה במישרין או בעקיפין כנגד אריה או האתר או כל גורם הקשור עם האתר בגין שימוש שנעשה באתר. אם אינך מסכים לתנאי מהתנאים הרשומים בתנאי שימוש זה, הנך נדרש לא לעשות כל שימוש באתר.
תקנון זה נכתב בלשון זכר משיקולי עריכה אך מכוון לשני המינים כאחד.
אופן ביצוע הרישום
בכניסתך לחנות תידרש למלא את פרטיך האישיים. במהלך פעולה זו המערכת תנחה אותך בצעדים שעליך לבצע בכדי להזין את הנתונים האישיים שלך.
עליך להקפיד למלא נכונה את כל הפרטים שאתה מוסר.
לאחר מילוי הפרטים האישיים על ידך, וככל שתבחר לרכוש מוצרים או שירותים מאיתנו, תידרש להזין את פרטי אמצעי התשלום לאחר מכן יבצע האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי או מחברת הסליקה ("קארדקום" וכדומה, לפי העניין, כולם יחדיו יכונו “חברת האשראי” או “חברת הסליקה”). ניהול אמצעי התשלום כפוף לנהלים ולהנחיות של חברות האשראי/הסליקה ולעדכונם מעת לעת על ידיהם. אנו נפעל בהתאם להנחיות הביטחון של חברת האשראי/הסליקה בכל הקשור לאבטחת המידע. הוא הדין לגבי אמצעי תשלום נוספים שתעמיד החברה לרשות המשתמשים, הכפופים לנהלים ולהנחיות של אותם גורמים.
מחירים ותשלומים
בתמורה למוצרים ולשירותים המוצעים למכירה באתר, המשתמש ישלם את התשלומים המפורטים במחירון המפורסם באתר.
התשלומים יבוצעו באמצעות הרשאה לחיוב כרטיס האשראי של המשתמש, ויגבו על פי מועדי החיוב אשר נקבעו בין הלקוח לחברת כרטיסי האשראי. הסליקה תתבצע בתשלום אחד בלבד ובכל מקרה בו האתר וחברת האשראי שלכם יאפשרו תשלומים יהא הדבר במספר תשלומי “קרדיט” בהתאם לאפשרות שהאתר יציג בפניך, אישורך לכך ובכפוף לאישור של חברות האשראי, אלא אם צוין באתר אחרת ובמפורש כי ניתן לחלק את הסכום לתשלומים ללא ריבית.
בכפוף להוראות הדין, האתר רשאי לשנות את המחירים הנקובים באתר, וכן רשאי להצמיד את התשלומים למדד לפי הוראות הדין וללא התראה מראש. האתר יכול על דעתו וללא הודעה מראש ליתן הנחות למשתמשים או גופים מסוימים בכל שלב נתון ולבטל מבצעים או הנחות כאמור, מבלי שהדבר יחייב אותך ו/או משתמשים אחרים.
קיבל המשתמש חשבון כאמור, יבדוק אותו, ואם לא הודיע לאתר על השגה לגביו תוך 3 ימים, יהא האתר רשאי לראות בכך אישור המשתמש לנכונות החשבון ולנכונות השירות שהאתר סיפק למשתמש.
פקע או בוטל תוקפו של כרטיס האשראי שנקבע כדי לשמש לפירעון התשלומים לפי תנאים אלה, או שבוטלה ההרשאה לחיוב חשבון הבנק של המשתמש, לפירעון התשלומים לפי תנאים אלה, ימסור המשתמש לאתר הודעה על כך מיד. הוראה לחיוב כרטיס האשראי שמעביר המשתמש תהיה תקפה גם לחיוב כרטיס שיונפק ויישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס שמספרו יהא נקוב בטופס ההרשמה אשר המשתמש מילא.
למען הסר ספק, מובהר כי המשתמש לא יהא פטור מתשלום כלשהו, כולו או חלקו, גם במקרה שאחר קיבל שירות משירותי האתר באמצעות אותו מנוי, באותו הבית, ממשפחתו של המשתמש או מאחר. אין בכך כדי להתיר שימוש שאינו שימוש אישי על ידי המשתמש.
הינך נותן את הסכמתך הבלתי חוזרת לא לבטל את העסקה מול חברת האשראי. הסכם זה וסעיף ספציפי זה יובאו לידיעת חברת האשראי, במידה ויידרש הדבר.
אתה מסכים ומאשר כי אין ולא יהא החזר תשלום כל שהוא בגין אי ניצול מלא או ניצול חלקי של שירותי האתר וכי לא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה בנידון, אולם אין בכל כדי לפגוע במדיניות הביטולים של האתר וכל עוד מילאת את כל הוראתה.
דף התשלום באמצעות כרטיס אשראי מאובטח בהתאם לנהלים של חברת האשראי.
התחייבויות המשתמש – אתה מתחייב:
השירות הינו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או לשימוש על ידי אף אחד אחר מלבדך.
לא למסור פרטים כוזבים ו/או להתחזות לאדם אחר בעת הגשת בקשה לרישום. ידוע למשתמש כי מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל”ז-1977. האתר יהא רשאי, על פי שיקול דעתו, להעביר פרטים בדבר כל בקשה לרישום הנחזית להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן יהא האתר רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו בהתאם לכל דין לרבות הגשת תביעה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מפעולות אלה.
לא להשתמש באתר לביצוע מעשים בלתי חוקיים. לא להעביר ביודעין מידע המכיל כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב או כל סוג דומה של תוכנה או תכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעילותו של מחשב אחר.
לא לנסות לחדור לכל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
לא להעלות לאתר קבצים שאינם חוקיים או פוגעניים. בעת העלאת קבצים לאתר חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרת חובה זו. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לשמור באתר או להיות קשור בכל דרך ובכלל זה כל תוכן הפוגע בזכויות או זכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, כל תוכן פורנוגרפי, כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב, כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח, כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/או פלילית, כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
מוסכם עליך כי האתר ישמור את כל פרטיך האישיים שמסרת בעת הרישום במאגר מידע לשם התקשרות עמך במידת הצורך.
לשמור את פרטיך האישיים ובמיוחד את סיסמתך האישית לכניסה לאתר בסודיות מוחלטת ובמקום בטוח ללא גישה לצד שלישי. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות שם המשתמש, הסיסמא, קוד הצפייה וכל מידע שמתקבל מהאתר כאמור וכן אחראי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה או במידע כאמור בעצמו או כל צד שלישי. מטעמי ביטחון, מומלץ להחליף את הסיסמה האישית לכניסה לאתר מפעם לפעם. במקרה ששכחת את סיסמתך, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר, באמצעות הדואר האלקטרוני.
עדכן באתר את פרטיך האישיים מיד בסמוך לשינויים. במידה ולא תעדכן את פרטיך האישיים, לאתר לא תהא כל דרך ליצור עמך קשר במידת הצורך או לזהות אותך כמי שמשתמש. האתר לא יהא אחראי לכשל בתקשורת עמך עקב פרטים אישיים לא מעודכנים או לא מדויקים. הנך רשאי לבדוק את פרטיך האישיים כפי שנרשמו אצלנו באמצעות כניסה למערכת.
הנך מתחייב לשפות ו/או לפצות את האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו ו/או שותפיו ו/או כל צד ג’ בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא ו/או חסרון כיס שיגרם כתוצאה מפגיעה ו/או חסר ו/או הפרה ו/או רשלנות ו/או מחדל ו/או עבירה שנגרמה על ידי הפרטים שמסרת לנו ו/או כתוצאה מהפרטים שמסרת ו/או כתוצאה מפרטים שלא מסרת מייד עם קבלת דרישה לכך, וזאת מבלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות שקמה לאתר ו/או לחברה על פי הסכם זה ו/או כל דין.
האתר רשאי לתקן כל נזק ו/או לשפות ו/או לפצות כל מי שנפגע ו/או נגרם לו הפסד בגין פעולות המשתמש ו/או מי מטעמו בהקדם, על מנת ולמנוע נזק רב יותר ולמזער נזקיו. במידה והאתר יבחר לשלם ו/או יחויב בתשלום כלשהו בגין תביעות או מאורעות הנזכרים לעיל, יחזיר ו/או ישפה המשתמש את הסכום שנדרש האתר לשלם מיד עם דרישת האתר.
הנך מסכים ומאשר כי אין ולא יהא החזר תשלום בגין אי ניצול או ניצול חלקי של שירותי האתר בחלק מתקופת הרישום בלבד וכי לא תהא לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בנידון.
האתר רשאי להסיר כל פרט ו/או מידע ו/או קובץ ו/או לבטל את הרישום ו/או להפסיק את מתן השירותים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ו/או לסרב לקבל לרישום כל קובץ ו/או תוכן ו/או משתמש, בכפוף להחזר כספי יחסי, למעט במקרה של הפרת תקנון האתר שבעקבותיו האתר רשאי להפסיק את מתן השירותים ללא כל החזר כספי.
הנך מסכים כי על האתר, השימוש בו והוראות הסכם זה, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של משתמש ו/או החברה יהיה בבית משפט מוסמך במחוז תל אביב בלבד.
התחייבות לסודיות ופרטיות
הפרטיות שלך חשובה לנו!
האתר מתחייב כי פרטיו האישיים של המשתמש לרבות מספר כרטיס האשראי שלו יהיו מוגנים ומאובטחים בהתאם להנחיות חברת האשראי/הסליקה, אולם אינו מתחייב כי הפרטים הנ”ל יהיו מוגנים בפני גישה לא חוקית או חדירה לאתר.
האתר מתחייב שלא למסור את פרטיך האישיים לכל גורם שלישי, אלא אם יהא מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי.
האתר יוכל לעשות שימוש בפרטיך ובכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לנו וכן בהיסטוריית הגלישה שלך ובסטטיסטיקות הקשורות בכך לצורך פרסומות מסחריות ו/או הצעות של צדדים שלישיים אך ורק אם נתת את הסכמתך המפורשת לכך.
האתר יוכל לפנות אליך במייל או בכל דרך אחרת בהתאם לפרטיך שמסרת בהצעות מסחריות ו/או אחרות ובלבד שהן קשורות לאריה ו/או לאתר בלבד.
האתר מתחייב לנקוט בכל אמצעי סביר בכדי למנוע כניסה בלתי חוקית ו/או בלתי מאושרת לפרטים השמורים באתר ו/או לקבצים המוצפנים.
האתר רשאי להשתמש בפרטיך האישיים ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר, לצורך שיפור השירותים המסופקים על ידו, עדכונך במבצעים של האתר ו/או גורמים הקשורים עמו ו/או יצירת קשר אתך.
השימוש באתר הינה ההרשאה לשימוש שהאתר עושה בעוגיות (Cookies) לצורך שמירה על נתונים, מאפיינים ומידע של המשתמש באמצעות קבצים במחשב המשתמש ו/או באתר.
אנו רשאים לאגור מידע ו/או התנהגויות משתמש ו/או סטטיסטיקות שימוש על ידי משתמשים ולעשות בכך שימוש לצרכי מחקר ו/או פיתוח ו/או העברת הצעות למשתמשים.
אנו רשאים להשתמש מפעם לפעם בטכנולוגיות שונות לצורך מעקב אחר משתמשים לצורך שמירת מידע ו/או הצגת מודעות ו/או פרסומות למשתמש על-סמך המאפיינים הייחודיים של המשתמש שנמסרו לנו על ידי המשתמש ו/או הובאו לידיעתנו באמצעות גלישה באתר ו/או שימוש באתר.
על מה אנו לא מתחייבים
הנך מסכים כי כל עוד האתר ינקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים הידועים לאותה עת, בכדי למנוע אבידה, נזק ותקלה, האתר לא יהא אחראי לכל אבידה או נזק שנגרמו כתוצאה מתקלה בהליך ו/או במתן השירותים, בהפסקתם ו/או כישלון בהליך הרישום מסיבות שאינן בשליטתנו, כניסה לא חוקית לאתר המאובטח על ידנו, פעולות לא מורשות, חדירות ו/או התקפות לא חוקיות, וירוס, סוס טרויאני, שריפה, הצפה, התקפה טרוריסטית או כל כוח עליון אשר מעבר לשליטתנו הסבירה. הסרת אחריות זו חלה גם על כל פרט שהגיע אלינו דרכך ומאוחסן אצלנו.
האתר אינו אחראי במקרה של אבידה, נזק או כל טענה אחרת לפיצויים כתוצאה משגיאה בהליך הרישום או במידע שהינו חסר, אינו נכון, אינו מדויק או כל טעות אחרת שאינה בתחום אחריותנו.
האתר אינו אחראי או יהא אחראי במצב של הפרת ההסכם עמך במקרה של עיכוב או תקלה במילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בתנאים אלה, במידה והעיכוב ו/או התקלה נגרמו עקב סיבה מעבר לשליטתנו הסבירה.
התמונות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד.
שמות ו/או נתונים המכילים פורנוגרפיה, השמצות, דברי גסות או כל חומר פוגעני אחר, לא יתקבלו לרישום באתר ולא יתקבלו כתגובות באתר. הגדרת קובץ כחומר פורנוגראפי, משמיץ, מכיל דברי גסות או כל חומר פוגעני אחר, נתון לשקול דעתו הבלעדי של האתר.
ההפניה של האתר לרכישות של צדדים שלישיים אינן מהווה המלצה או עידוד לרכוש אותן ואין ולא תהיה לחברה כל אחריות בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור ו/או הנובע מאותם צדדים שלישיים הקשורים עמם.
הפרסומים והקישורים השונים הכלולים באתר מאפשרים גישה למידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט. מרבית המידע אינו מתפרסם על ידי אריה ויתכן שתמצא כי מידע זה אינו הולם את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנו, או סבור כי הוא בלתי מוסרי, מקומם, מרגיז, בלתי נאות או בלתי חוקי. אריה אינו אחראי לאתרים שאליהם מוליכים הקישורים השונים באתר בין במישרין ובין בעקיפין.
החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או כתוצאה מהשירותים ו/או מהמוצרים באתר, ומוסכם שהחברה איננה חייבת לפצות בגין נזקים האמורים לעיל ו/או כל נזק המהווה פגיעה בהנאה ו/או ברגשות ולא תוכל להטען טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כזו כנגד החברה.
השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין השירות, האתר, שימוש בשירותי האתר, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. החברה ו/או האתר לא יישאו באחריות כל שהיא כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים, בהתייחס לכל חוסר התאמה ו/או חוסר דיוק ו/או השמטה ו/או הטעיה ו/או טעות הכלולים באתר. האתר לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או תביעה ו/או חסרון כיס, ישיר או עקיף, כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים, אשר מקורו כתוצאה מהאתר ו/או שימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או פעולות האתר ו/או יישומיו על מחשבך או על מחשבו של אחר ו/או בכל תביעה של צד שלישי כנגד האתר בגין השירות ו/או התכנים המצויים באתר ו/או בשרתי החברה.
הוא הדין לעניין כל הפרסומות ו/או המלצות ו/או הקישורים (Link) הקיימים באתר: שכן, אין בהם משום המלצה ו/או הטלת אחריות כל שהיא, והאתר לא יישא בכל אחריות כאמור באשר לתוכן ו/או טיב ו/או השירותים הקיימים באתרים ובצדדים שלישיים אלה. מובהר כי אין לאתר כל שליטה ו/או זכות בכל מידע הקיים באתרים אלה.
הינך מצהיר ומתחייב לשפות את האתר ו/או החברה מיד עם קבלת דרישה לכך על כל תביעה ו/או חסרון כיס שייגרמו לה בגין כל תביעה לנזק ו/או רשלנות ו/או הפרת זכות מצד שלישי הקשורה עם הקבצים ו/או השירות ו/או התוכן ו/או הפרטים שהעברת לאתר.
התכנים באתר אינם מהווים יעוץ עסקי ו/או משפטי ו/או שיווקי ו/או אחר ו/או תחליף להם, וההסתמכות על האתר ו/או על התכנים באתר ו/או על השירותים ו/או על המוצרים הינה באחריותך בלבד.
המידע שניתן באתר (בתמורה או ללא תמורה) ניתן כמו שהוא וללא כל התחייבות ו/או אחריות. ידוע למשתמש שלא ניתן להבטיח הצלחה ולא הוצגו בפניו מצגים להצלחה וודאיות, שכן כל פעילות עסקית ו/או שיווקית טומנת בחובה סיכונים וסיכויים. מתוך כך אין ולא תהיה לאתר ו/או החברה ו/או מי מטעמיה אחריות ו/או חברות בכל הקשור עם נזקים ישירים ו/או עקיפים ושייגרמו למשתמש עקב השירותים ו/או כתוצאה מהשירותים ו/או המוצרים ו/או עקב הסתמכות על האתר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או עקב תקלה טכנית ו/או מידע לא מדויק ו/או כישלון עסקי ו/או אי הצלחה עסקית (לרבות כתוצאה מהאתר ו/או מתכנים שנתקבלו מהאתר בתשלום ו/או שלא בתמורה) ו/או אי הצלחה במימוש העצות ו/או הייעוץ לרבות נוכח פגיעות גוף ו/או נפש ו/או רכוש ו/או כל סוג של פגיעה, זמנית ו/או עתידית, לך ו/או לכל צד שלישי. המשתמש אחראי בלעדית על כל נזק שייגרם לו, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מהסתמכות על שירותים אלו ו/או עקב אי הצלחה מכל סיבה שהיא, והוא פותר את החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמיה, באופן בלתי חוזר, על כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או טענה עקב כך.
היה ובית משפט ייקבע כי האתר ו/או מי מטעמו חייבים בפיצוי ו/או בשיפוי ו/או בתשלום ו/או בחיוב אחר למשתמש, מוסכם כי כל אלו, במשותף, יהיו מוגבלים לסכום ששולם על ידי המשתמש למוצר או לשרות ספציפי. האתר ו/או מי מטעמו (לרבות בעליה, שליחיה, עובדיה וכל מי שקשור אליה בכל צורה) לא יהיו אחראים לנזקים עקיפים.
ביטול הרישום על ידי המשתמש ו/או ביטול רכישות
באפשרותך לעצור את הליך הרישום בכל שלב עד גמר שלב אישור התשלום.
ביטול עסקאות ו/או תשלומים ו/או ביטול רישום ו/או ביטול רכישות של מוצרים או שירותים – בכל שלב לאחר אישור התשלום, הינו בהתאם להוראות דיני הגנת הצרכן (לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א -1981 והתקנות והצווים שעל פיו ומכוחו) ושינוייהם מפעם לפעם, שיגברו על כל הוראה אחרת בתקנון זה.
אנו רשאים לבטל הרצאות, סדנאות ופעילויות אחרות, מכל סיבה שהיא לרבות עקב אי רישום מספיק של משתמשים, וכן לדחות את מועדי הפעילויות. בכל מקרה של אי קיום פעילות תהיה זכאי להשבת התשלום ששילמת ולא תהיה זכאי לכל פיצוי נוסף ו/או אחר.
יש באפשרותך לבטל את ההרצאה או הסדנה שנרשמת אליהן עד 14 ימים מהמועד שבו הן אמורות להתקיים. הביטול יעשה בהודעה במייל ובאחריותך לוודא שההודעה על הביטול נתקבלה אצלנו במועד. עם קבלת ההודעה במועד יושב לך התשלום. מועדי ביטול של קורסים, כנסים, הרצאות וסדנאות יכולים להירשם בנוסף באתר והם יגברו.
קניין רוחני וזכויות יוצרים
האתר מוגן בהתאם לכל דיני הקניין הרוחני הישראלי והבינלאומי. מלוא הזכויות שמורות ובכלל זה שם האתר, שם המתחם (Domain), זכויות היוצרים, סימני המסחר, עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה והשמע, הסרטונים, השיטות, הטכניקות, המידע, הידע, סידור וארגון המידע שבאתר וכל מידע אחר הכלול באתר הינם רכוש האתר.
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בעיצוב האתר, בסרטונים, במידע, בידע, בתכנים המפורסמים בו, על ידי האתר ו/או מי מטעמו ו/או יוצרים ו/או מפרסמים באתר, הן של האתר בלבד ומוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים וסודות מסחריים או זכויות קניין וחוקים אחרים בארץ ובעולם. מוסכם עלייך שלא להפר זכויות אלו בשום צורה או אופן ובפרט שלא להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי, לשנות, לחשוף, למכור, לצפות, להשכיר, להתאים או לערוך את התוכן או חלק ממנו, לא לתרגם או ליצור עבודות נגזרות אחרות מן האתר, התוכנה או מאגרי הנתונים אלא ברשות בכתב ומראש מאת בעלי הזכויות והאתר. כל שימוש שכזה מהווה הפרה של זכויות היוצרים. מובן ומוסכם עלייך שבעצם השימוש באתר או בשירותים לא מוקנית לך כל זכות או בעלות על האתר או על החברה מסוג כלשהו.
מלוא הקניין הרוחני לרבות ולא רק זכויות היוצרים בשירותי האתר ו/או בתוצריהם ו/או בהרצאות, בסדנאות, בסרטונים, בתכנים בדיוור המידע, בידע, בטכניקות, בתהליכים, בשיטות, ביכולות, במדגמים, בסימנים המסחריים ובזכויות יוצרים מכל מין וסוג שהם, לרבות בשירותים ובמוצרים שנמכרים ו/או ניתנים למשתמש ללא תמורה – הינם של האתר ושל האתר בלבד ולא ניתן להעבירם לכל צד שלישי.
השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים ו/או בקניין הרוחני לעיל שהועבר אליך ו/או לידיעתך הינו אישי בלבד ובחזקת רישיון שימוש אישי בלבד ולא תוכל להעביר בתמורה ו/או שלא בתמורה לכל צד שלישי.
שונות
האתר רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או למשכן ו/או לשעבד ו/או להעניק את זכויותיו זה או כל זכות מזכויותיו ו/או את התחייבויותיו ו/או כל התחייבות מהתחייבויותיו לכל צד שלישי.
כל הודעה שתשלח למשתמש בדואר אלקטרוני לכתובת הרשומה באתר תיחשב כאילו נמסרה כדין לתעודתה תוך 24 שעות לאחר מועד שליחת ההודעה.
לשון זכר נרשמה באתר מבחינת הנוחות בלבד וכל פנייה בלשון זכר משמעה לשון נקבה בהתאם.
הינך מתחייב לעשות באתר שימוש הוגן ולא להפר זכויות של צד שלישי.
ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו באמצעות יצירת הקשר באתר או למייל:arie@maliniak.co.il או לטלפונים הניידים: 054-5209939

כתובתנו: תדהר 8, רמת אפעל, מיקוד 5296000
בהצלחה!
אריה מליניאק